@sonoya by @nadyawasylko for @teenvogue

30 September 2016 by  

@sonoya by @nadyawasylko for @teenvogue